Двери 11 Май 2020

Воденето на децата от детските градини и на учениците от началните училища на църква, както и молитвата сутрин преди началото на учебните занятия са конституционно и законово предвидени и съответно допустими. Това е заключението от неотдавнашна сесия на пълния състав на Върховния административен съд в Гърция. В същото заключение върховният съд заявява, че е противоконституционно и противоречи на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) отсъствието на законова разпоредба за освобождаване от черкуване на деца от детската градина и от началните училища по съображения за религиозната им съвест.

По-конкретно пленарното заседание на гръцкия ВАС се занима със заявление, с което се иска отмяна на президентския указ 79/2017 г. относно „организацията и функционирането на детските градини и началните училища“ в частта, която предвижда съвместната молитва на ученици и учители в детските градини и началните училища, както и в частта, която предвижда възможността за черкуване на ученицие на конкретни празници.
Мотивите на ВАС са, че сутрешната молитва и воденето на богослужение в църква се вписва в контекста на образователния процес и подобно на преподаването на предмета „Религия“ е необходимо средство, чрез което се обслужва конституционната цел за развитието на религиозното съзнание на гръцките граждани съгласно чл. 16, ал. 2 от конституцията на страната.

В съдебното решение се уточнява обаче, че „тези разпоредби са адресирани изключително към ученици, изповядващи православното християнско учение, а не към инославни, безрелигиозни или атеистични ученици“.

Последните – продължава ВАС – „се ползват от правото на религиозна свобода, закрепено в чл. 13, пар. 1 от конституцията, и въз основа на тази конституционна разпоредба имат правото да бъдат освобождавани от молитва и черкуване без никакви неблагоприятни последици, щом като родителите им са подали декларация, че поради съображения за религиозна съвест не желаят децата им да участват в молитвите и присъствие в църква“.

В Гърция периодично от атеистични среди се повдига въпросът за отмяна на молитвата преди часовете в училище, както и за воденето на учениците на богослужение в определени празници. Последното решение на техния Върховен администратичен съд запазва тази добра традиция.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69592/view,article/