Под звяра, който “излиза от морето”, почти всички тълкуватели разбират антихриста, който излиза от “житейското море”, тоест от вълнуващия се като море човешки род. Оттук е ясно, че антихристът няма да бъде някакъв дух или демон, а погубващо изчадие на човешкия род, не въплътил се дявол, както мислят някои, а човек. Някои под тоя “звяр” разбират богоборческата държава, каквато във времената на първоначалното християнство била Римската империя, а в последните времена ще бъде всемирното царство на антихриста. С мрачни краски рисува св. Тайновидец образа на последения враг на Христовата Църква. Този звяр прилича на леопард, има нозе като на мечка и уста като на лъв. По такъв начин в личността на антихриста ще се съединят свойствата и качествата на най-свирепите животни. Той, както и дяволът змей, също има седем глави, при това те са изпъстрени с богохулни имена за нагледното изобразяване на неговото вътрешно безчестие и презрение към всичко свято. Десетте му рога са увенчани с десет корони в знак, че ще употребява богоборческата си сила с власт, каквато имат царете на земята. Тази власт той ще получи с помощта на змея, или дявола, който ще му даде престола си (ст. 1-2).

Тайновидецът забелязал, че една от главите на звяра е като смъртно ранена, но тая смъртна рана заздравяла и това учудило цялата земя и накарало уплашените хора да се подчинят както на змея, дал власт на звяра, така и на самия звяр. Всички жители земни му се поклонили, казвайки: “кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва с него?” Това означава, че антихристът няма лесно да завоюва властта над цялото човечество, че отначало ще бъде принуден да води тежки войни и дори да претърпи голямо поражение, но след това ще последват изумителните му победи и възцаряване над света. На възцарилия се антихрист ще му се дадат уста, говорещи гордо и богохулно, и власт да воюва четиридесет и два месеца. Следователно, неговата власт няма да е продължителна, тъй като иначе, според думите на Спасителя, не би се спасила никоя плът (Мат. 24:22). В ст. 6-10 се посочва начинът, по който ще действа антихристът: той ще се отличава с богохулство, насилие над хората, които не му се покоряват, и “даде му се власт да воюва против светиите и да ги победи””, тоест със сила да ги подчини на себе си, разбира се, само външно, защото на антихриста ще се поклонят единствено онези, чиито имена не са написани в книгата на живота на Агнеца. Само с търпение и вяра ще се защитават от антихриста светиите и Тайновидецът ги утешава с уверението, че “който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит”, тоест че праведно възмездие очаква антихриста (ст. 1-10).

По-нататък в ст. 11-17 Тайновидецът говори за помощника на антихриста – лъжепророка, и неговата дейност. Той също е “звяр” (на гръцки “тирион” означава звяр, при който особено остро се проявява зверската природа, като например при дивите животни: хиената, чакала, тигъра), но той се изобразява да излиза не от морето, както първият, а “от земята”. Това значи, че всичките му чувства и помисли ще имат напълно земен, чувствен характер. Той има “два рога като на агне” – според обяснението на св. Андрей Кесарийски, ”за да скрие с овча кожа жестокостта на спотаен вълк, защото отначало ще се опита да приеме благочестив образ”. Св. Йриней казва, че той е “оръженосец на антихриста и лъжепророк”. Дадена му е власт да извършва големи личби и чудеса, така че предшествайки антихриста, да подготви погибелния му път. Заздравяването на раната на звяра е или привидно съединение за кратко време на разделеното царство, или бързопреходно възстановяване от антихриста на господството на сатаната, разрушено от кръста Господен, или мнимото възкресяване на някой близък нему. Той ще говори като змей, защото ще извърши и изрече онова, което е свойствено на началника на злото – дявола. Подражавайки на Господа Иисуса Христа, ще приложи за утвърждаването на властта на антихриста две сили: силата на словото и силата на чудесата. Но ще говори “като змей”, тоест богохулно, и плод на неговите слова ще бъде безбожието и крайното нечестие. За да прелъсти хората, той ще започне да върши “големи личби”, и дори огън ще сваля от небето, и което е особено забележително – ще му се даде да вложи дух в зверовия образ, “та зверовият образ дори да проговори и да подействува”. Но това няма да са истински чудеса, каквито върши Бог, а “лъжливи чудеса” (2 Сол. 2:9). Те ще се основават на ловкост, измама на сетивата и използване на естествените, но тайни сили на природата с помощта на дявола, в пределите на могъществото на неговите дяволски сили. На всички, които се поклонят на дявола, ще се даде “белег на дясната им ръка или на челата им”, подобно на това, както в древността робите са носели клеймо на челата, а воините – на ръцете. Владичеството на антихриста ще бъде толкова деспотично, че “никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му”. В голяма таинственост е обвито името на антихриста и “числото на името му”. Апокалипсисът говори за това следното: “Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е шестстотин шейсет и шест”. Още от древността са били положени много усилия да се разгадае значението и смисълът на тия думи, но те не довели до нищо положително. Най-често се били правени опити да се открие името на антихриста чрез събирането на букви с различно числово значение. Например по догадката на св. Ириней числото на звяра 666 се образува от сбора на численото значение на буквите на името “Латеинос” или “Теитан”. Някои откривали числото на звяра в името на Юлиан Отстъпник; по-късно – в титлата на римския папа – “Викариус Филии Деи” (“Наместник на Сина Божий”), в името на Наполеон и т. н. Руските разколници се опитвали да изведат числото 666 от името на патриарх Никон. Разсъждавайки за името на антихриста, св. Андрей казва: “Ако имаше нужда да знаем името му, Тайновидецът би го разкрил, но Божията благодат не е позволила това пагубно име да бъде написано в Божествената книга”. Според мнението на св. Иполит, ако изследваме думите, можем да намерим множество имена, както лични, така и нарицателни, които съответстват на това число (ст. 18).

Из „Апокалипсис или Откровението на св. Йоан Боголслов“