17.06.2022_00:32 | Източник: Двери на Православието 16.06.2022 |
Снимка


На 10 юни в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе публична защита на докторската дисертацията на Чавдар Спасов на тема: „Религиознопедагогически аспекти при преподаването на Библията в часовете по български език и литература в гимназиалната степен на образование“.

Научното жури в състав доц. д-р Иво Янев (председател на журито), проф. д-р Ростислава Тодорова-Енчева, доц. д-р Костадин Нушев, доц. д-р Мариян Стоядинов и доц. д-р Магдалена Легкоступ гласува единодушно за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Чавдар Спасов. Научен ръководител на докторанта е проф. д-р Божидар Андонов.

Една от основните цели на дисертационния труд е да се докаже необходимостта от запознаването на съвременните български ученици с Библията в рамките на тяхното обучение по Български език и литература и по този начин те да достигнат до някои важни изводи за: 1) връзката на вярата в Бога с различни научнопознавателни области; 2) необходимостта от спазване на основни за християнството морални ценности в съвременното общество; 3) безпредметността на противопоставянето на вяра и наука; 4) необходимостта от религиозна и етническа толерантност, базираща се на християнско учение за любовта; 5) ролята на християнството за изграждането на единна Европа.

Авторът на дисертационния труд посочва и конкретни начини за постигане на тези цели: а) четене, анализиране и дискутиране на текстове от Св. Писание; б) развитие на четивната грамотност на учениците при изучаването на конкретните библейски текстове; в) развиване на умения и способности за аналитично мислене, за самостоятелно определяне и дефиниране на същността на основните проблеми в урока; г) формиране на т. нар. евристични способности и умения, като младите хора влизат в ролята на изследователи и сами стигат до познания, които да могат след това успешно да приложат на практика в живота; д) възпитание на младите хора в духа на християнските добродетели, в способност да различават истински стойностните неща в живота; е) възпитание в дух на критично мислене.

Председателят на научното жури доц. Янев определи дисертационното съчинение като принос за богословската наука като цяло и по-специално за религиозната педагогика.

Членовете на журито откроиха освен високата езикова култура на дисертанта, така и постигнатия синтез между богословието и педагогиката. Съчинението е разгърнато в три глави: „Религиознопедагогически аспекти по темата „Вярата в Бога“, „Религиознопедагогически аспекти по темата: Библията – Стар и Нов Завет“ и „Изучаването на старобългарската литература като естествено продължение на изучаването на Св. Писание“.

В своето становище доц. д-р Костадин Нушев посочва систематичния подход, чрез който е представен моделът за преподаване на Библията в програмата по Български език и литература в гимназията.

Доц. д-р Магдалена Легкоступ отбеляза, че трудът представлява богословски аргументиран подход за преподаване на Библията като Св. Писание според учебното съдържание по Български език и литература в гимназиалния етап на средното образование.

Авторът на дисертацията Чавдар Спасов, който е действащ учител по Български език и литература в столично училище, отбелязва, че трудът му дава възможности на преподавателите в гимназиалния етап да приложат творчески предложения от него модел, за да изградят свой собствен подход в преподаване на Библията в зависимост от конкретните потребности на своите ученици.

Снимки: Елена Дюлгерова